برای دیدن اصل شجره نامه دکمه موشواره را روی عکس بالا فشاردهید.
برای دیدن پروندۀ حجم بهتر و خوانا تر اینجا: پروندۀ ۱۱۰۰ کیلوبایت
 

 

Hakim Enayatollah

 حکیم عنایت‌الله

Mohammad Davood Hakim (Taqarrub Khan)
founder of Hakim Mosque in Esfahan. Physician to Safavid Shahs of Iran and Mughal Shahs of India died 1662 in India

Mohammad Ali
Mohammad Taghi
Moussa Hakim

 

محمد داود حکیم (تقرب خان)
 
بانی مسجد حکیم اصفهان پزشگ شاهان صفوی ایران و گورکانی هندوستان ۱۰۷۳ قمری در هند جهان را درود گقت

محمد علی خان
محمد تقی
موسی حکیم

Moussa Hakim

موسی حکیم

Raza (Reza) Hakim

 رَضیٰ حکیم

Mohammad Hassan Hakim

محمد حسن حکیم

Mirza Hassan Hakimbashi

میرزا حسن حکیمباشی

Mirza Ali Naghi Hakimbashi

married Kadijeh Kanoum Borojerdi
Abolhassan Zahra
married Sona Khanoum of Heris Azarbaijan
Mahmoud Massoud
married Khangezi Khanoum of Javanshir
Mohammad Ali Kheirolnessa

 میرزا علی نقی حکیمباشی

خدیجه خانم بروجردی
ابوالحسن۱ زهرا
صُنا خانم از حریس آذربایجان
محمود۲ مسعود
خانقزی خانم از جوانشیر
محمد علی خیرالنساء

Click on Abolhassan or Mahmoud to follow the two main branches.

۱ میرزا ابوالحسن حکیمباشی

۲ میرزا محمود خان حکیم‌الملک